Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กระผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวเด่นรายวัน SSKRU NEWS

ข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ปฏิทินกิจกรรม ขาว-ทอง

07
เม.ย.
ประเพณีสงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566
8:00 น. - 12:00 น.
ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ
23
มี.ค.
22
มี.ค.
Learn more

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาค กศ.บป.

ปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม รางวัล และผลงานต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ข่าว เพื่อนำเสนอให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวแนะนำ

ข่าวสาร กิจกรรม รางวัลและผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

6
คณะ/วิทยาลัย
55
หลักสูตร
9235
นักศึกษา
525
บุคลากร

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ แสดงยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา

ราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ 2566

14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ” มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดงานวันราชภัฏ ประจำปี 2566 ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ในเวลา 07.00 น. ณ ศาลาพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ ได้มีพิธีมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิกนก โตสุรัตน์ หลังจากนั้น เวลา 08.00 น. พิธีถวายราชสักการะพานพุ่มดอกไม้สด ประธานในพิธีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณวงเวียน ตราพระราชลักญจกร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

การศึกษาในรั้ว ขาว - ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผศ.ดร.สหัสา พลนิล
รองอธิการบดี
ดร.ชูวิทย์ นาเพีย
รองอธิการบดี
ดร.เจษฎา ชาตรี
รองอธิการบดี
รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.วิมล หลักรัตน์
รองอธิการบดี

สารสัมพันธ์ขาว-ทอง

บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภยในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน "สารสัมพันธ์ขาว-ทอง" เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”