Back
18
August
แบบสำรวจเข้ารับปริญญา & จองชุดครุย
08
August
434188296_122118654926232951_3330881992143016640_n
การประชุมวิชาการระดับชาติ โลกเปลี่ยน คนปรับ ขับเคลื่อนชุมชน บนฐานงานวิจัยและพัฒนา
8:30 น. - 16:00 น.
ณ โรมแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บทความวิจัย (Research Article) นำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation)  การศึกษาและความเสมอภาค ความยากจนและภัยพิบัติ เกษตรและวิสาหกิจชุมชน ศรีสะเกษศึกษาและชายแดน กำหนดการ วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัย วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 แจ้งผลการพิจารณา วันที่ 29...

20
June
447772228_1039215834445261_4305185943998733568_n
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
8:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

18
June
448445213_122146238408232951_4324280130105438386_n
พิธีสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7:00 น. - 12:00 น.
ประชุมปีบทอง ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

30
May
กำหนดการปฐมนิเทศ 11081477
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
8:00 น. - 16:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

19
April
436120969_122128659422232951_6106999032151135087_n
วัน ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ผู้ก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7:00 น. - 9:30 น.
ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

10
April
432904009_3280249782280796_5487019835453233491_n
ราชภัฏศรีสะเกษสืบสานมหาสงกรานต์ มรดกวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2567
8:00 น. - 12:00 น.
ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฎมุนีศรีสะเกษ

04
June
434328914_122119565108232951_2158337074450839528_n
กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2567
9:00 น. - 16:00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

08
March
431243729_832787428866707_315546322263030614_n
เชิญชวนรับชมละคร จากตำนานเล่าขาน “เงินถุงแดง ร.ศ.๑๑๒” สู่การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง “พาณิชย์ราช ชูสยามเมืองอมร”
11:30 น. - 13:00 น.
ณ ห้องประชุมปีบทอง อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เชิญชวนรับชมละคร จากตำนานเล่าขาน “เงินถุงแดง ร.ศ.๑๑๒” สู่การแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ไทย เรื่อง “พาณิชย์ราช ชูสยามเมืองอมร” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์

08
March
429779623_832291715582945_2660458885949479115_n
ยินดีต้อนรับ ท่านศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14:00 น. - 17:00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับ ท่านศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วยความยินดียิ่ง ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

29
February
423062843_260542753759286_491018373050930321_n
ENGLISH QUIZ COMPETITION ประกวดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
10:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

20
February
421242860_1600541080700747_5801200192514678235_n
29
February
พิธีมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ครั้งที่ 3
9:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

14
February
45273
วันราชภัฏสดุดี 14 กุมภาพันธ์ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
7:00 น. - 9:00 น.
ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฎมุนีศรีสะเกษ

25
February
423160157_808079628004154_2848021089982313096_n
ร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจลูกหลานชาวศรีสะเกษ วงโปงลางผกาลำดวนและ วงโปงลางเศวตคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา
8:00 น. - 17:00 น.
เวทีลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมชมและเชียร์ให้กำลังใจลูกหลานชาวศรีสะเกษ วงโปงลางผกาลำดวนและ วงโปงลางเศวตคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ขอเชิญรับชมและให้กำลังใจวงโปงลางจากถาบันอุดมศึกษาในการประกวดวงโปงลาง ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22...

31
January
415043848_878092684012877_9133376651012164274_n
SSKRU OPER HOUSE 2024
8:00 น. - 17:00 น.
สำนักส่งเสริมวิชาการและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

น้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้พบกับนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ พร้อมกับกิจกรรมสนุกๆที่รุ่นพี่จัดขึ้น เพื่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ได้ซักถาม เรียนรู้ประสบการณ์กับรุ่นพี่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีแนวทางในการค้นหาตัวตนและสาขาที่ชอบ ในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป และมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนา ในหัวข้อ #การบริหารจัดการท่องเที่ยวด้วยทุนทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอย่างมีอัตลักษณ์และยั่งยืนด้วยกลไก Soft Power” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปนันท์ นวลละออง ณ ห้อง...

09
March
423004359_804570575021726_2241807448835195808_n
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8 “การศึกษาไทยกับการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ”
8:00 น. - 17:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม

19
April
338435531_936476924162536_7639573917834840115_n
วัน ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ผู้ก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7:00 น. - 9:30 น.
ณ อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บุญชง วีสมหมาย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร

07
April
336591769_2148201845390958_4713572874449670126_n
ประเพณีสงกรานต์ วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2566
8:00 น. - 12:00 น.
ณ ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนีศรีสะเกษ

23
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
9:30 น. - 16:00 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท

ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาเขาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา  14.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-16.00 น.

22
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
24
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
26
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
9:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี

26
March
EDUC
20
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2566
13:30 น. - 18:00 น.
ณ ห้องพระยาไกรภักดี ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

01
March
333848329_1570538046763859_5944210657741944681_n
MOON MUSIC MEMORIZE
17:00 น. - 22:00 น.
ณ ลานสนามหญ้า อาคารทองคูณหงส์พันธ์

01
March
ab891345-2c60-41d2-ba0e-0c04ad9cb3bf
26
February
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566
10:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมพระยาไกรภักดี

22
February
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
22
February
327779076_1814925238879424_233785554378784647_n
ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566
9:30 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์