Back

SISAKET RAJABHAT UNIVERSTIY

ผู้ก่อกำเนิดมหาวิทยาลัย

ประวัติโดยย่อ นายบุญชง วีสมหมาย เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2474 ถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2546 รวมอายุ 72 ปี เป็นบุตรของนายเซ่งซอย กับนางบุญ วีสมหมาย

ชีวิตครอบครัว
ชีวิตครอบครัว สมรสกับ ทันตแพทย์หญิงกรองกาญจน์ วีสมหมาย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ

ระดับการศึกษา
สำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ประสบการณ์ทางการเมือง
ประสบการณ์ทางการเมือง เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 7 สมัย ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2532 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2539 ในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พ.ศ. 2544

จุดกำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2537 นายบุญชง วีสมหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์โนนบักบ้า ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2537 นายบุญชง วีสมหมาย มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการขอจัดตั้งสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา (สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ) นับเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อกำเนิดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ต้องจารึกไว้คู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษสืบไป

นายบุญชง วีสมมาย

ผู้ให้กำเนิดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Loading