Back

ข้อชี้แจงในการร้องเรียน

01
ไม่ควรเสนอข้อความหยาบคาย ลามก หรือใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
02
ไม่ควรเสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่นอันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงได้รับความเสียหาย
03
ไม่ควรเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ก่อกวนซึ่งอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวาทจนเกิดการแตกแยกหรือวุ่นวายขึ้นในสังคม
04
ไม่ควรใช้นามของผู้อื่นในการเขียนข้อความอันจะนำไปสู่การเข้าใจผิดของบุคคลอื่นที่ได้อ่านข้อความนั้น ๆ
05
"ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพียงผู้เดียว โปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง"

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ