Back

SISAKET RAJABHAT UNIVERSTIY

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม นำพาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ ความต้องการของประเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ผลิตและพัฒนาครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
4. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพด้วยการบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เป้าประสงค์ (Goal)

1. บัณฑิตมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ มีทักษะวิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยงแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
3. งานวิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
4. ชุมชนท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน นำไปสู่การประยุกต์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
6. ระบบและกลไกการบริหารจัดการของหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี