Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และให้บรรลุความเป็นเลิศในทุกภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระคล่องตัวในรูปแบบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ของการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540

Homeปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมหลักขององค์กร

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งภูมิปัญญาไทย

ปณิธาน

ตั้งมั่น : ในความเป็นธรรม
มุ่งมั่น : ในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่น : ในคุณค่าของคนและการทำงานเป็นทีม
ถือมั่น : ในความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม

ค่านิยมหลักขององค์กร

“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”