Back

E-service มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

HomeE-service

บริการสำหรับอาจารย์

บริการสำหรับนักศึกษา

ระบบส่งผลการเรียน

ระบบดังกล่าวจะทำให้การบริหารจัดการผลการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถติดตาม ตรวจสอบ และรายงานสถิติต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลสำคัญสนับสนุนการประเมินและพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบการสอบ (สำหรับผู้คุมสอบ)

ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้คุมสอบ ควบคุมการสอบให้เป็นระบบและลดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งให้ข้อมูลสำคัญที่จะนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการจัดสอบในครั้งต่อไป

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบตรวจสอบผลการเรียน

ให้บริการตรวจสอบผลการเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ผู้สอน เจ้าของผู้ให้ทุน หรือบุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบการสอบ (สำหรับผู้สอน)

ระบบนี้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดการข้อมูลและกระบวนการสอบได้อย่างมีระบบ ตั้งแต่การกำหนดรายวิชาที่ต้องสอบ การจัดห้องสอบ การเบิก-คืนข้อสอบ รวมถึงการจัดสอบนอกตารางเรียนปกติ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกขึ้น

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ให้บริการพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโทและปริญญาเอก

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบตารางสอน

ให้บริการตรวจเช็คคาบเรียนสำหรับนักศึกษา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ บุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบพิมพ์รายชื่อนักศึกษา

ให้บริการพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษาสำหรับนักศึกษา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ บุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบตรวจสอบแผนการเรียน และติดตาม มคอ.

ระบบนี้จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการแผนการเรียนนักศึกษา ควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านการติดตาม มคอ. ตลอดจนการวิเคราะห์และรายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบตารางการใช้ห้อง

ให้บริการตรวจสอบห้องที่ว่าง ห้องที่ใช้สำหรับการเรียน การประชุม การจัดสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมอื่น ๆ ประจำอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบสรุป และติดตามการส่งผลการเรียน

ระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตามผลการเรียนลดภาระการติดตามด้วยตนเอง สร้างความโปร่งใสในกระบวนการ และมีข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนและวิเคราะห์การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบตารางเรียน

ให้บริการตรวจสอบวิชาเรียน วัน เวลา ห้องเรียน อาคารเรียน อาจารย์ผู้สอน ชั่วโมงการเรียน ใช้ได้ทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัย

คู่มือการใช้งานระบบ

Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษา

Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักส่งเสริมวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต| Facebook

ช่องทางการติดต่อ

1. อีเมล oass@sskru.ac.th

2. สอบถามทางโทรศัพท์ 045 643 622

3. หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 045 643 600

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศกระทรวง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนของ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษา ดังนี้
ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)

Upcoming Events

31
Jul
18
Aug
08
Aug
การประชุมวิชาการระดับชาติ โลกเปลี่ยน คนปรับ ขับเคลื่อนชุมชน บนฐานงานวิจัยและพัฒนา
8:30 น. - 16:00 น.
ณ โรมแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
all events