Back

Homeปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567

เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

Upcoming Events

29
Feb
ENGLISH QUIZ COMPETITION ประกวดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
10:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
29
Feb
พิธีมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ครั้งที่ 3
9:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
09
Mar
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8 “การศึกษาไทยกับการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ”
8:00 น. - 17:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
all events