Back

Homeปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567

เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

Upcoming Events

31
Jul
18
Aug
08
Aug
การประชุมวิชาการระดับชาติ โลกเปลี่ยน คนปรับ ขับเคลื่อนชุมชน บนฐานงานวิจัยและพัฒนา
8:30 น. - 16:00 น.
ณ โรมแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
all events