Back

Homeปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ และภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อธิการบดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงกำหนดปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม