Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กระผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวเด่นรายวัน SSKRU NEWS

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงนามบันทึกความร่วมการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง จังหวัดศรีสะเกษ กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงนามบันทึกร่วมร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อรองรับการเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิทยบริการและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายกำลังใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศจุดยืนจะร่วมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

ดร.วิจาร สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567

กิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย
SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม รางวัล และผลงานต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ข่าว เพื่อนำเสนอให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวแนะนำ

ข่าวสาร กิจกรรม รางวัลและผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

6
คณะ/วิทยาลัย
55
หลักสูตร
9235
นักศึกษา
525
บุคลากร

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565-2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565-2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ขอสนับสนุนกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.) โดยการประชาสัมพันธ์สื่อสร้างสรรค์ และรณรงค์การป้องกันการทุจริต
รายละเอียดเพิ่มเติม

การศึกษาในรั้ว ขาว - ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผศ.ดร.สหัสา พลนิล
รองอธิการบดี
ดร.ชูวิทย์ นาเพีย
รองอธิการบดี
ดร.เจษฎา ชาตรี
รองอธิการบดี
รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.วิมล หลักรัตน์
รองอธิการบดี

ปฏิทินกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมข่าวสารวันสำคัญ ประชุม / อบรม / สัมมนา งานแถลงข่าว กิจกรรม นิทรรศการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

New Events

29
Feb, 2024
ENGLISH QUIZ COMPETITION ประกวดแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
10:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
20
Feb, 2024
29
Feb, 2024
พิธีมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ครั้งที่ 3
9:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม

สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน "สารสัมพันธ์ขาว-ทอง" เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

"ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"