Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กระผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวเด่นรายวัน SSKRU NEWS

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิด งานวันมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สืบสานวันมรดกไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “ครุน้อยบ้านสะอางศรีสะเกษ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมการประชุมจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

กิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย
SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม รางวัล และผลงานต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ข่าว เพื่อนำเสนอให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวแนะนำ

ข่าวสาร กิจกรรม รางวัลและผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

6
คณะ/วิทยาลัย
55
หลักสูตร
9235
นักศึกษา
525
บุคลากร

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การศึกษาในรั้ว ขาว - ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

New Event

ปฏิทินกิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรมข่าวสารวันสำคัญ ประชุม / อบรม / สัมมนา งานแถลงข่าว กิจกรรม นิทรรศการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

31
Jul, 2024
12
Jul, 2024
20
Jun, 2024
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
8:00 น. - 12:00 น.
ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน "สารสัมพันธ์ขาว-ทอง" เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

"ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"