Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กระผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อสอดรับกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวเด่นรายวัน SSKRU NEWS

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและคณะ ในการประชุมร่วมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยมี ผศ.ดร.อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์ ในนามตัวแทนผู้จัดโครงการฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2566 และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กิจกรรมรอบรั้วมหาวิทยาลัย
SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2566 และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรง
ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม รางวัล และผลงานต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ข่าว เพื่อนำเสนอให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวแนะนำ

ข่าวสาร กิจกรรม รางวัลและผลงานต่าง ๆ ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

6
คณะ/วิทยาลัย
55
หลักสูตร
9235
นักศึกษา
525
บุคลากร

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

ต้อนรับนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและคณะ ในการประชุมร่วมเพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และแนวทางการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ปีการศึกษา 2567 พร้อมทั้งได้หารือ แลกเปลี่ยน ตอบข้อสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

การศึกษาในรั้ว ขาว - ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทางการศึกษา (Education Transformation) มีการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นความต้องการของสังคม และหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว BCG ตลอดจนการมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะในศาสตร์ของตนเอง และการก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคศตวรรษที่ 21

“ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร
รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผศ.ดร.สหัสา พลนิล
รองอธิการบดี
ดร.ชูวิทย์ นาเพีย
รองอธิการบดี
ดร.เจษฎา ชาตรี
รองอธิการบดี
รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.วิมล หลักรัตน์
รองอธิการบดี

สารสัมพันธ์ ขาว-ทอง

บทความ ข้อเขียน และข้อคิดเห็นภายในฉบับเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน "สารสัมพันธ์ขาว-ทอง" เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น

SISAKET RAJABHAT UNIVERSITY

"ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"