Back

SISAKET RAJABHAT UNIVERSTIY

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตที่เน้นการเป็นเลิศด้านวิชาการควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน เอาใจใส่และห่วงใยในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติคิดและปฏิบัติในทางที่ดี มีความสํานึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมทที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ สะอาด รวมทั้งการประหยัดพลังงาน มีระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

วัฒนธรรมองค์กร

ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ค่านิยม

วัฒนธรรมองค์กร : SSKRU
S : Succeed : ความสำเร็จ
S : Sustainable : ความยั่งยื่น
K : Knowledge : ความรู้
R : Relationship : ความผูกพัน
U : Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว