Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และให้บรรลุความเป็นเลิศในทุกภารกิจตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระคล่องตัวในรูปแบบสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์ของการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540

Homeอัตลักษณ์นักศึกษา และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์นักศึกษา (Identity) : บัณฑิตจิตสาธารณะ

บัณฑิตที่รู้จักแบ่งปัน เอาใจใส่และห่วงใยในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ คิดและปฏิบัติในทางที่ดีมีความสำนึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย (Uniqueness) : มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ สะอาด รวมทั้งการประหยัดพลังงาน มีระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร : SSKRU
S : Succeed : ความสำเร็จ
S : Sustainable : ความยั่งยื่น
K : Knowledge : ความรู้
R : Relationship : ความผูกพัน
U : Unity : ความเป็นหนึ่งเดียว