Back

การสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถติดตามประกาศต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

Homeช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

1. เว็บไซต์สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ www.oass.sskru.ac.th/std.sskru/s1.html
2. Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ | Facebook
2. อีเมล oass@sskru.ac.th
3. สอบถามทางโทรศัพท์ 045 643 622
4. หมายเลขโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 0 45 643 600

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษา ดังนี้
การดำเนินการรับ-จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศกระทรวง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนของ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ชุดครุยวิทยฐานะ

1

Facebook

Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | Facebook
Read More
2

สมัครด้วยตนเอง

สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3

อีเมล์ โทรศัพท์

อีเมล์ : oass@sskru.ac.th
โทรศัพท์ : 045 617 982
มือถือ : 098 548 3500