Back

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Homeช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษา

ระบบรับสมัครนักศึกษา

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)

ระบบพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ให้บริการพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโทและปริญญาเอก

Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษา

Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักส่งเสริมวิชาการ และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต| Facebook

ช่องทางการติดต่อ

1. อีเมล oass@sskru.ac.th

2. สอบถามทางโทรศัพท์ 045 643 622

3. หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 045 643 600

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
นักเรียน นักศึกษาใหม่ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีขั้นตอนการรายงานตัวของนักศึกษา ดังนี้
การดำเนินการรับ-จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)
ประกาศกระทรวง/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนของ ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป. (เสาร์ - อาทิตย์)

Upcoming Events

30
May
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ และประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
8:00 น. - 16:00 น.
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
04
Jun
กำหนดการเปิดภาคเรียน 1/2567
9:00 น. - 16:00 น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
08
Aug
การประชุมวิชาการระดับชาติ โลกเปลี่ยน คนปรับ ขับเคลื่อนชุมชน บนฐานงานวิจัยและพัฒนา
8:30 น. - 16:00 น.
ณ โรมแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
all events