Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เป็นตัวแทนกล่าวให้การต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading