Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ขอจัดงานดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไท


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading