Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ STRONG TEACHERS” โมดูล ต้นแบบครูสอนเก่ง (Smart Teaching)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading