Back

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจิโรจน์ โชติพันธุ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading