Back

เลขาฯ รมว.อว.เปิดโครงการส่งเสริมการตลาด U2T for BCG มรภ.ศรีสะเกษ ใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่

ส่งเสริมการตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรีสะเกษ นายธาตรี ศิริรุ่งวานิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายเอกพงษ์ มุสิกะเจริญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ

ดร.ดนุช เปิดเผยว่า โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ โครงการ U2T เป็นโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้สามารถใช้องค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะนำโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาสู่การพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับผิดชอบ 10 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตำบล และพื้นที่ จ.ยโสธร 1 ตำบล ต่อมาในปี 2565 ได้รับผิดชอบพื้นที่ 200 ตำบล แบ่งเป็นพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 171 ตำบล และพื้นที่ จ.ยโสธร 29 ตำบล ซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญของภาครัฐที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ และการขยายช่องทางการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงได้จัดโครงการส่งสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ดังกล่าวขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ และการรับฟังประเด็นความต้องการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสู่แผนงานโครงการในพื้นที่ต่อไปภาพและข่าว,เลขาฯ รมว.อว.เปิดโครงการส่งเสริมการตลาด U2T for BCG มรภ.ศรีสะเกษ | เดลินิวส์ (dailynews.co.th)


Loading