Back

การสมัครเข้าศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกสามารถติดตามประกาศต่าง ๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้

Homeช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ชุดครุยวิทยฐานะ

1

Facebook

Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | Facebook
Read More
2

สมัครด้วยตนเอง

สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3

อีเมล์ โทรศัพท์

อีเมล์ : oass@sskru.ac.th
โทรศัพท์ : 045 617 982
มือถือ : 098 548 3500

Upcoming Events

18
Aug
08
Aug
การประชุมวิชาการระดับชาติ โลกเปลี่ยน คนปรับ ขับเคลื่อนชุมชน บนฐานงานวิจัยและพัฒนา
8:30 น. - 16:00 น.
ณ โรมแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
all events