Back

ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานและดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

HomeITA

แบบวัด OIT Open Data Integrity and Transparency Assessment

ตัวที่วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณการปฏิบัติงาน และการให้บริการและการติดต่อประสานงาน (3) การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการขับเคลื่อนจริยธรรม (5) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน
ตัวที่วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 2 ประเด็น คือ (1) ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบาย No gift Policy และการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต (2) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริตและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
คู่มือการประเมินความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิดเผยข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

O1

โครงสร้าง

 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
 • แสดงตําแหน่งที่สําคัญและการแบ่งส่วนงานภายในยกตัวอย่าง เช่น สํานัก กองศูนย์ ฝ่าย ส่วนกลุ่ม เป็นต้น
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O2

  ข้อมูลผู้บริหาร

 • แสดงข้อมูลผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
 • ผู้บริหารสูงสุด
 • รองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคนอย่างน้อยประกอบด้วย (ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ)
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O3

  อำนาจหน้าที่

 • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O4

  ข้อมูลการติดต่อ

 • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย (ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ แผนที่ตั้ง)
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O5

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน
 • แสดง QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567
 • ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย
 • ข่าวเด่นรายวัน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O6

  (Q&A)

 • แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A)
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 98%
  O7

  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O8

  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

 • แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
 • แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O9

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานผลของปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O10

  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O11

  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 • แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O12

  ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O13

  E–Service

 • แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
 • แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O14

  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O16

  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O17

  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน
 • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O18

  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O19

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O20

  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O21

  การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O22

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O23

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O24

  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O25

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O26

  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 • เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O27

  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 • แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
 • เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O28

  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 • แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน
 • เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O29

  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

 • แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 • เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O30

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O31

  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O32

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 100%
  O33

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O34

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566*
 • แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ*
 • แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  O35

  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

 • แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
 • Read More
  ITA 2024
  สถานะการรายงานข้อมูล 0%
  สถานะการรายงานผลการดำเนินงาน Open Data Integrity and Transparency Assessment 2024
  เผยแพร่ข้อมูล Integrity and Transparency Assessment : ITA 37.14%

  ที่อยู่

  คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
  รหัสไปรษณีย์ 33000

  ข้อมูลการติดต่อ

  เบอร์โทรศัพท์ : (+66) - 045 - 643 -600 - 5
  เบอร์แฟกซ์ : 045- 643 - 607
  อีเมล์ : webmaster@sskru.ac.th

  เวลาเปิดทำการ

  จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ : 08:30 - 16.30 น.