Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการดำเนินงานโครงกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading