Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลกระบวนการวิสวกรสังคมพัฒนา Soft Skills นักศึกษา


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading