Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิดการประชุมโครงการสร้างความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ “สาธิตร่วมใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน ครั้งที่ 9”


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading