Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา ผู้ช่วยอธิการบดี นายธงชัย เดชแสง หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading