Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading