Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัยและเทคนิคการขอทุนวิจัย”


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading