Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิบุญชง วีสมหมาย มูลนิธิกนก โตสุรัตน์ และมูลนิธิ 1 ทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading