Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นำบุคคลากรเข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading