Back

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading