Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading