Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading