Back

ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading