Back

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์ให้มีคุณลักษณะตามรูปแบบ STRONG TEACHER อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ STRONG TEACHERS” โมดูล ต้นแบบครูนักวิจัย (Smart Researcher)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading