Back

รองศาสตรจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading