Back

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี กำกับกองนโยบายและแผน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การของจัดกิจกรรมโครงการถอดบทเรียนรวบรวมองค์ความรู้ศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ (ประเพณีแซนโฎนตา) ณ ศาลาประชาคม อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading