Back

อาจารย์ เดชณรงค์ วนสันเทียะ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 2/2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading