Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบรรยายพิเศษ การออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดการเรียนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตและการตรวจสอบการจัดการศึกษาเพื่อรับรองหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading