Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุในแหล่งท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ”


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading