Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น (เส้นทางการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน)”


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading