Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมรายงานความคืบหน้าในการนำเสนอข้อมูลเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading