Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรแห่งความสุข สร้างคำนิยมต่อด้านการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading