Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในการเปิด โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย)


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading