Back

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัด กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading