Back

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading