Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันและได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สืบเนื่องจาก ตัวแทนนักศึกษาวงโปงลางเศวตคำ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงโปงลางศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ ลานท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading