Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีนำบุคลากรเข้าร่วมวันคล้ายวันก่อตั้งถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (สภศ.) ครบรอบ 3 ปี “เพชรศรีงาม 3 ปีแปงสร้างมา ส่งภาษาศิลป์ศิวิไลซ์”

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 9.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล”เพชรศรีพฤทเธศวร”ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสานพัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นดำรงรากเหง้าอันงดงามให้อยู่คู่กับประเทศไทย ซึ่งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2567 เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และมีผลงาน ดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. สาขาศาสนาและ ขนบธรรมเนียมประเพณี พระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกนเมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดพิมลมังคลาราม
 2. สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์
 3. สาขาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
 4. สาขาศิลปะการแสดง นายอภิสิทธิ์ จันทะเสน ศิลปิน นักร้อง
 5. สาขาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม นายตรัยเทพ ศรีสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายอนุชิต ผู้มีสัตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมและนางสาวเปรมฤทัย โลสันเทียะ นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา รางวัล “ภูมิราชภัฏ” ผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ และทำคุณประโยชน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่น ได้แก่
  นางฉลวย ชูศรีสัตยา รางวัล “ภูมิราชภัฏ” 2566
  นางแก่นแก้ว ใจแข็ง รางวัล “ภูมิราช
  ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเอียเตอร์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading