Back

รองศาสตราจารย์ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนาม MOU ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 แห่ง


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading