Back

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลจากส่วนงานภายนอก เข้าร่วมโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2567


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading