Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต แผนสนิท คณบดีวิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง พร้อมบุคลากรร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading