Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงนามบันทึกความร่วมการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง จังหวัดศรีสะเกษ กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading