Back

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงนามบันทึกร่วมร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อรองรับการเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อรองรับการเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading