Back

รองศาสตราจารย์ ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิมล หลักรัตน์ รองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมบริการวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำนักวิทยบริการและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายกำลังใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศจุดยืนจะร่วมเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย

พสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษกว่า2000คนพร้อมใจแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพฯอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า


ภาพและข่าว,ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


Loading